اعضای تیم

 

دکتر رحیم یوسفی
عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

حوزۀ فعالیت:
اختلالات روانی (افسردگی و اضطراب)، زوج درمانی، مشاورۀ ازدواج و طلاق

سوابق تحصیلی:

 • دکتری روانشناسی از دانشگاه شهید بهشتی
 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه اصفهان
 • کارشناسی روانشناسی صنعتی و سازمانی از دانشگاه اصفهان

 

کتابهای منتشرشده:
ویراستاری علمی:
کتاب مقدمه ای بر شناخت درمانی، تألیف: مایکل نینان و ویندی درایدن، ترجمه: عالیه شاطرلو؛ (۱۳۸۸)، تهران، انتشارات ورای دانش.

ترجمه کتاب‌های:

 • طرح‌واره‌های شناختی و باورهای مرکزی در مشکلات روانشناختی، تألیف: ریسو و همکاران، ترجمه: حسن یعقوبی، رحیم یوسفی و مسعود قربانعلیپور؛(۱۳۹۰)، انتشارات دانشگاه تبریز با همکاری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
 • آسیب‌پذیری شناختی به اختلال¬های هیجانی، تألیف آلوی و ریسکایند، ترجمه رحیم یوسفی و عذرا محمدپناه اردکان؛ انتشارات ارجمند.

سوابق پژوهشی:

مقالات چاپ‌شده در مجلات ISC:

 • مقایسه میزان بینش شناختی در بیماران دچار اسکیزوفرنیا، اسکیزوافکتیو و اختلالات خلقی، چاپ‌شده در فصلنامه تازه‌های علوم شناختی شماره ۱۸ تابستان ۱۳۸۲٫
 • مقایسه میزان افسردگی و استرس شغلی در پرستاران بخش‌های روان‌پزشکی و بخش‌های غیر روان‌پزشکی، چاپ‌شده در فصلنامه پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه شماره دوم تابستان ۱۳۸۵٫
 • سنجش میزان بینش شناختی در بیماران روانی چاپ‌شده در مجله روانشناسی شماره ۴۴ زمستان ۱۳۸۶٫
 • مقایسه میزان فراشناخت ها در بیماران مبتلابه اسکیزوفرنیا، اختلالات اضطرابی و گروه کنترل غیر بیمار، چاپ‌شده در فصلنامه تازه های علوم شناختی شماره ۳۸ تابستان ۱۳۸۷٫
 • احساس کهتری در بیماران مبتلا به هراس اجتماعی و وسواس-بی اختیاری، چاپ‌شده در فصلنامه روانشناسان ایرانی شماره ۱۷ پائیز ۱۳۸۷٫
 • دگرسان بینی خود در بیماران مبتلا به صرع قطعه گیجگاهی و اختلال پانیک، چاپ‌شده در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز شماره ۳۱ پائیز ۱۳۸۸٫
 • مقایسه ارزیابی ها و نگرش ها نسبت به بیماری در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا، اختلال اسکیزوافکتیو و افسردگی اساسی، چاپ‌شده در فصلنامه روان¬شناسی بالینی شماره ۳ پاییز ۱۳۸۸٫
 • اثربخشی مداخله آموزشی مبتنی بر مدل طرح‌واره‌ها در ارتقاء رضایت زناشویی، چاپ‌شده در فصلنامه روانشناسی بالینی در شماره ۷ پاییز ۱۳۸۹٫
 • مقایسه میزان بینش در بیماران مبتلا به اختلالات خلقی در هنگام پذیرش و ترخیص از مرکز روان‌پزشکی، چاپ‌شده در فصلنامه پژوهشهای نوین روان‌شناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز) شماره ۱۹ پاییز ۱۳۸۹٫
 • بررسی باورها در مورد ظاهر و احساس کهتری در افراد داوطلب جراحی زیبایی، چاپ‌شده در مجله پوست و زیبایی دانشگاه علوم پزشکی تهران شماره ۲ تابستان ۱۳۹۰٫
 • مقایسه اثربخشی دو مداخله آموزش گروهی طرح‌واره محور و سبک زندگی محور در ارتقاء سطح بینش شناختی زوجین دارای نارضایتی زناشویی، چاپ‌شده در فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی خانواده دانشگاه کردستان شماره ۲ پاییز ۱۳۹۰٫
 • مقایسه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه در دانش آموزان دوره راهنمایی دارای اضطراب مدرسه و دانش آموزان عادی، چاپ‌شده در فصلنامه علمی-پژوهشی روان¬شناسی مدرسه، دوره ۱، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۱٫
 • صفات شخصیت و سبکهای دفاعی در افراد داوطلب جراحی زیبایی، چاپ‌شده در مجله علمی-پژوهشی پوست و زیبایی، دوره ۳، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۱٫
 • مقایسه میزان بینش شناختی در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی-جبری و افراد عادی، مجله آروین، شماره ۲۹ و ۳۰، پاییز و زمستان ۱۳۹۲٫
 • بررسی ویژگیهای روان‌سنجی و ساختار عاملی مقیاس بینش شناختی بک (BCIS) در نمونه غیر بالینی ایرانی، چاپ‌شده در مجله علمی-پژوهشی یافته، دوره پانزدهم، شماره ۱، بهار ۱۳۹۲٫
 • مقایسه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و سبکهای زندگی در افراد وابسته به مواد و عادی، چاپ‌شده در فصلنامه علمی-پژوهشی اعتیاد پژوهشی،شماره ۲۷، پاییز ۱۳۹۲٫
 • عوامل پیش بینی کننده جست وجوی جراحی زیبایی، مجله علمی-پژوهشی اصول بهداشت روانی، سال ۱۵ شماره ۴، زمستان ۱۳۹۲٫
 • مقایسه سبک های زندگی آدلری در افراد وابسته به مواد و عادی، چاپ‌شده در فصلنامه دانش انتظامی، سال چهاردهم،شماره دوم، تابستان ۹۱٫
 • مقایسه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی-جبری با افراد عادی. مجله فیض، ۱۷(۵)، پائیز ۱۳۹۲٫
 • بررسی نقش احساس کنترل، حمایت اجتماعی و سلامت روان در اضطراب امتحان دانش آموزان دختر مقطع سوم متوسطه شهرستان ارومیه، فصلنامه علمی-پژوهشی روانشناسی مدرسه، چاپ‌شده در شماره ۴، زمستان ۱۳۹۳٫
 • تعیین روایی نسخه‌ی فارسی پرسش‌نامه‌ی نگرش‌های فرهنگی ـ اجتماعی در مورد ظاهر بدن با استفاده از تحلیل عاملی، مجله پوست و زیبایی، دوره ۵، شماره ۱ (بهار ۱۳۹۳).
 • انطباق و هنجاریابی پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نوجوانان(BFQ-C) در دانش آموزان مقطع متوسطه، فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی، چاپ‌شده در شماره ۳ ، پاییز۱۳۹۳٫
 • مقایسه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و سبکهای تنظیم شناختی هیجان در بیماران مبتلا به اختلالات گوارشی عملکردی و افراد عادی، فصلنامه گوارش، سال نوزدهم، ۱۹(۴)، زمستان ۱۳۹۳٫
 • پیش¬بینی علائم اختلالهای شخصیت بر پایه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و صفات شخصیت، مجله علوم رفتاری، دوره ۹، شماره ۱، بهار ۱۳۹۴٫
 • ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسشنامه نگرانی‌های دوران بارداری، مجله دانشکده پرستاری و مامایی، چاپ‌شده در شماره ۶۸، خرداد ۹۴٫
 • اختلالهای شخصیت دسته سوم(اجتنابی، وابسته، وسواسی): نقش پیش‌بینی کننده جهت-گیری مذهبی و صفات شخصیت. مجله طب و تزکیه، شماره پائیز و زمستان ۹۳٫
 • اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر پرخاشگری و انسجام خانواده دانش¬آموزان، مجله پژوهشهای کاربردی در روان¬شناسی تربیتی، شماره۱، پاییز ۱۳۹۳٫
 • نقش جهت‌گیری مذهبی و صفات شخصیت در پیش‌بینی علائم اختلال‌های شخصیت دسته ب، مجله روانشناسی و دین (پذیرفته‌شده).
 • بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسشنامه دوجین کثیف، مجله روان‌پزشکی و روانشناسی بالینی، شماره بهار ۹۵٫
 • مقایسه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و سبکهای تنظیم شناختی هیجان در بیماران مبتلا به اختلالات قلبی و افراد عادی، مجله پزشکی زنجان، شماره زمستان ۹۵٫
 • مقایسه تاب‌آوری روانی و مکانیزم‌های دفاعی در افراد نظامی و غیرنظامی، مجله طب نظامی، تابستان ۹۵٫
 • نقش طرحواره های ناسازگار اولیه، صفات شخصیت و سبکهای دلبستگی در پیش بینی نشانگان ضربه عشق دانشجویان دختر، مجله مطالعات اجتماعی و روانشناختی زنان، شماره پاییز ۹۵٫
 • ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه اضطراب دندانپزشکی، مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد، شماره بهار ۹۶٫
 • مقایسه تغییر توجه و خلاقیت در کودکان دوزبانه و تک‌زبانه، مجله توان‌بخشی، شماره بهار ۹۶٫
 • نقش صفات بنیادی شخصیت در پیش‌بینی مؤلفه‌های خیانت زناشویی از دیدگاه دانشجویان، دو فصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت، شماره پاییز و زمستان ۹۶٫
 • مقایسه توجه انتخابی و نیمرخ هوشی در نوجوانان دوزبانه و تک‌زبانه، مجله توان‌بخشی، شماره زمستان ۹۶٫
 • اعتباریابی مدل صفات چهارگانه تاریک شخصیت، مجله روان‌پزشکی و روانشناسی بالینی، شماره تابستان ۹۷٫
 • رواسازی پرسشنامه خیانت زناشویی، دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت، پذیرفته‌شده و در نوبت چاپ.

Comparing the Personality characteristics of dishonored checkprisoners and normal people,Applied mathematics in Engineering, Management and Technology 3(2) 2015.

Prediction of Constraint, Negative Emotionality,and Positive Emotionality Based on Personality Dimensions, Journal of Social Issues & Humanities, 3(11): 2015

 
The Role of Early Maladaptive Schemas and Defense Styles in the Explanation of Hoarding Disorder, Journal of Practice in Clinical Psychology, Accepted.

 

طرحهای پژوهشی داخل دانشگاه:

 • بررسی شیوع و نقش عوامل جمعیت شناختی و روانشناختی (طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه، صفات شخصیت، سبکهای دل‌بستگی) در پیش بینی شکستهای عاطفی دانشجویان (مجری- اتمام یافته).
 • نقش جهت گیری مذهبی و صفات شخصیت در پیش بینی علائم اختلالات شخصیت (همکار- اتمام یافته).

طرح های پژوهشی خارج دانشگاه:

 • بررسی فرصتها و چالشهای بهره وری از چشم انداز روانشناسی صنعتی و سازمانی در شرکت فولاد مهر سهند و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن‌ها (مجری- اتمام یافته).
 • بررسی استرس شغلی و عوامل فردی و سازمانی همبسته با آن در کارکنان شرکت فولاد مهر سهند و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن (مجری- اتمام یافته).
 • بررسی میزان استرس شغلی کارکنان واحدهای مختلف شرکت گاز استان آذربایجان شرقی، شناخت منابع ایجادکننده، شناسایی پیامدهای آن بر روی سلامت جسمانی، روانی و رفتاری کارکنان و ارائه راهکارهای اصلاح و بهبود آن درجهت ارتقاء سلامت کارکنان (ناظر علمی طرح- اتمام یافته)

ب) مقالات ارائه‌شده در کنفرانسهای ملی و بین المللی:

Cognition about cognition:A study effectiveness of metacognitive therapy and change in obsessive-compulsive disorder symptoms, presented as a poster in 3 th international Conference of Cognitive Science (3-5 March 2009, Tehran-Iran)

Dominant schemas in marital dissatisfaction and study effectiveness of schema-focused intervention on marital satisfaction enhancement in Iranian couples. Presented as an oral presentation inthe12th European Congress of Psychology (4-8 July 2011, Istanbul, Turkey).

A Review Of Assessment Methods and Their Effects On Educational Reformation, presented as a oral presentation inthe12th European Congress of Psychology (4-8 July 2011, Istanbul, Turkey).

 • بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در زوجین ساکن شهر خوی، ارائه شده به‌صورت پوستر در دومین کنگره ملی آسیب‌شناسی خانواده، اردیبهشت ۱۳۸۵،تهران،دانشگاه شهید بهشتی.
 • بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر ارتقاء رضایت زوجین دارای مشکلات جنسی، ارائه‌شده به‌صورت سخنرانی، سومین کنگره خانواده و سلامت جنسی،آذر ۱۳۸۶،تهران،دانشگاه شاهد.
 • بررسی و مقایسه باورهای غیرمنطقی در خانواده‌های دارای مشکلات زناشویی و خانواده‌های عادی شهر خوی، ارائه‌شده به‌صورت سخنرانی در اولین همایش سراسری ارتقاء سلامت خانواده، آبان ۱۳۸۶،ارومیه،دانشگاه علوم پزشکی ارومیه.
 • بررسی اثربخشی مهارت‌های حل مسئله بر ارتقاء سلامت روان زوجین دارای مشکلات زناشویی ارائه‌شده به‌صورت پوستر در سومین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت،آبان ۱۳۸۷،همدان، دانشگاه علوم پزشکی همدان.
 • بررسی و مقایسه تطبیقی بینش نسبت به بیماری روانی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا و خانواده‌های آن‌ها، ارائه‌شده به‌صورت پوستر در سومین کنگره ملی آسیب‌شناسی خانواده، اردیبهشت ۱۳۸۷،تهران،دانشگاه شهید بهشتی.
 • بینش مفهومی ارزشمند در رواندرمانی: بررسی تطبیقی بینش در نظریه اولیه فروید، روان¬شناسی من و نظریه روابط موضوعی، ارائه‌شده به‌صورت سخنرانی در اولین همایش سراسری روانشناسی پویایی، اسفندماه ۱۳۸۸، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

حوزۀ فعالیت:
اختلالات روانی (افسردگی و اضطراب)، زوج درمانی، مشاورۀ ازدواج و طلاق

کارگاه های برگزارشده:

 • کارگاه آموزشی سازمانهای بیمار برای اعضاء هیئت‌علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
 • کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی و محیط کار برای کارشناسان شرکت گاز استان آذربایجان شرقی.
 • کارگاه آموزشی روانشناسی زن و مرد برای کارکنان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
 • کارگاه تربیت مربی پیشگیری اولیه از اعتیاد در ستاد مبارزه با مواد مخدر استان آذربایجان شرقی.
 • کارگاه آموزشی آشنایی با رفتارهای پرخطر برای فرماندهان گرو هان‌های آموزشی مرکز ولیعصر تبریز (نیروی انتظامی).
 • کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی برای کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان آذرشهر.
 • کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی برای دانشجویان موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم تبریز.
 • کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی برای مددجویان اداره بهزیستی شهرستان سلماس.
 • کارگاه آموزشی پیشگیری اولیه از اعتیاد برای دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
 • کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی برای دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
 • کارگاه آموزشی اصول ارتباط مؤثر برای کارکنان انتظامات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
 • کارگاه آموزشی مقابله با شکستهای عاطفی برای دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
 • کارگاه آموزشی مشاوره قبل از ازدواج برای روانشناسان و مشاوران ازدواج تبریز.
 • کارگاه آموزشی زوج‌درمانی با رویکرد شناختی و رفتاری برای روانشناسان و مشاوران ارومیه.

سوابق شغلی و اجرایی:

 • دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 • رئیس مرکز مشاوره دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (از ۱۴آذرماه ۱۳۹۵ تا ادامه دارد)
 • رئیس گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ( از ۱۵ مرداد ۱۳۹۳ تا ۱۶آذر ۱۳۹۵)
 • رئیس مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (از ۵ دی‌ماه ۱۳۸۹ تا فروردین‌ماه ۱۳۹۳)
 • دبیر روسای مراکز مشاوره دانشجویی دانشگاههای منطقه ۲ کشور (سال ۱۳۹۲)
 • عضو کارگروه استانی نظارت و ارزیابی دانشگاههای دولتی استان آذربایجان شرقی (از مردادماه ۹۳ تا اسفندماه ۹۶)
 • عضو شورای دانشگاه
 • عضو کمیسیون تخصصی علوم اجتماعی هیأت ممیزه دانشگاه
 • عضو شورای حل اختلاف و ارشاد دانشجویی دانشگاه
 • عضو شورای سیاستگذاری بهداشت روان دانشگاه
 • عضو شورای سیاستگذاری بهداشت و سلامت دانشگاه
 • عضو کمیته صیانت از حجاب و عفاف دانشگاه
 • عضو شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه
 • مسئول فنی و روانشناس بالینی در مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی همراز در شهر خوی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹
 • روانشناس بالینی در مرکز مشاوره و رواندرمانی نوید در شهر اصفهان از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴
 • روانشناس بالینی در مرکز مشاوره خوابگاه‌های دانشگاه اصفهان از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴
 • کارشناس برنامه تلویزیونی در صداوسیمای آذربایجان غربی (۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱).

سوابق تدریس:

 • تدریس در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری (عضو هیئت‌علمی).
 • تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در مقطع کارشناسی ارشد از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲٫
 • تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه در مقطع کارشناسی از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸٫
 • تدریس در دانشگاه پیام نور تبریز در مقطع کارشناسی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳٫
 • تدریس در دانشگاه پیام نور خوی در مقطع کارشناسی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹٫
 • تدریس در دانشگاه پیام نور چالدران در مقطع کارشناسی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵٫
 • عضویت در مجامع علمی و حرفهای:
 • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
 • عضو انجمن روانشناسی ایران
 • دارای پروانه تخصصی فعالیت به شماره ۲۷۵۹ از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

دوره های آموزشی سپری‌شده:

 • دارای گواهینامه مربیگری پیشگیری اولیه از اعتیاد از دفتر مقابله با مواد و جرم سازمان ملل(UNODC).
 • شرکت در کارگاه های مختلف برگزارشده توسط سازمان نظام روانشناسی، انجمن روانشناسی، و دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم.

 


جوانۀ رشد

 • یه مشاور خوب در تبریز
 • مرکز تخصصی مشاوره خانواده، ازدواج، خیانت، اختلافات زناشویی و طلاق در تبریز
 • مرکز تخصصی درمان اختلالات روانی (افسردگی، استرس، اضطراب و وسواس) در تبریز
 • شماره تماس: ۰۹۱۴۶۳۴۷۰۹۸ ۰۴۱۳۵۵۹۵۳۶۷
 • اینستاگرام:    Javaneye_roshd