Tag Archives: گلمن

هوش هیجانی: تعریف، توانایی ها، نتایج پژوهشها و ابزار‌های سنجش هوش هیجانی

هوش هیجانی. هم در نظریه گاردنر و هم در نظریه استرنبرگ یک یا چند مقوله مرتبط با توانایی درک خود و دیگران برای موفقیت در زندگی وجود دارد. این مقولات در نظریه گاردنر هوش د...
ادامه مطلب