Tag Archives: هویت یابی

هویت‌یابی در نوجوانان: آیا امروزه دشوارتر است؟ نظریه اریک اریکسون – نظریه مارسیا

هویت‌یابی در نوجوانان: آیا امروزه دشوارتر است؟ اگرچه هیچ راهی برای پژوهش در این زمینه وجود ندارد ولی به نظر می‌رسد چنین است. سال‌های پیش نوجوانان انتخاب‌های کمتری ...
ادامه مطلب