Tag Archives: هوشبهر

تفاوت‌های جنسیتی در هوش‌بهر- توانایی فضایی – مهارت‌های کلامی – تفاوت‌ها در کرانه‌های توزیع

تفاوت‌های جنسیتی در هوش‌بهر. برخی از موضوعات در روان‌شناسی از جمله تفاوت‌های گروهی یا جنسیتی در هوش کنجکاوی بیشتری ایجاد می‌کنند و بحث‌انگیز هستند. در بیشتر فرهن...
ادامه مطلب