Tag Archives: سنجش هوش

هوش هیجانی: تعریف، توانایی ها، نتایج پژوهشها و ابزار‌های سنجش هوش هیجانی

هوش هیجانی. هم در نظریه گاردنر و هم در نظریه استرنبرگ یک یا چند مقوله مرتبط با توانایی درک خود و دیگران برای موفقیت در زندگی وجود دارد. این مقولات در نظریه گاردنر هوش د...
ادامه مطلب

سنجش یادگیری: اهداف سنجش – انواع آن – رابطه سنجش با یادگیری دانش آموزان

  سنجش یادگیری. تنها زمانی می توان درباره اثربخشی آموزش صحبت کرد که نشان داده شود با استفاده از آن روش ها دانش آموزان به هدف های درس دست یافته اند. به عبارت دیگر، دان...
ادامه مطلب