Tag Archives: راهبردهای یادگیری

فراشناخت: شناخت درباره شناخت – دانش درباره راهبرد، تکالیف شناختی و خود

فراشناخت یکی از موضوعاتی است که امروزه روان‌شناسان در تعریف هوش بیشتر مورد تأکید قرار می‌دهند. از این‌رو ما سعی کرده‌ایم در این مقاله آن را به تفصیل بررسی کنیم. ...
ادامه مطلب