Tag Archives: تست هوشی وکسلر

تست هوش – پیشینه تاریخی – تست هوشی استنفورد بینه – تست هوشی وکسلر

  تست هوش تست هوش را با توجه به پیشینه تاریخی آن می‌توان به زمان یونانیان باستان ردیابی کرد. امروزه تست هوشی استنفورد بینه و تست هوشی وکسلر بیش از هر آزمون دیگر مور...
ادامه مطلب