Category Archives: خلاقیت

چیگزنت میهالی – ویژگیهای زندگی خلاقانه‌تر بر اساس مصاحبه با ۹۰ شخصیت برجسته دنیا

چیگزنت میهالی از طریق مصاحبه با ۹۰ شخصیت برجسته هنری، تجاری، دولتی، آموزشی و علمی متوجه شد که آدم‌های خلاق پیوسته درگیر چالش‌هایی می‌شوند. این چالشها آنها را در خو...
ادامه مطلب