بایگانی ماهانه : آوریل 2019

عوامل تأثیرگذار بر ماهیت اسنادهای موفقیت و شکست (تلاش، توانایی، شانس، دشواری‌تکلیف)

ماهیت اسنادها چیستند؟ چرا افراد مختلف یک رویداد را به علت‌های مختلف نسبت می‌دهند؟ برای‌مثال، چرا یک شخص فکر می‌کندکه شکست صرفاً یک بدبیاری موقتی به‌خاطر راهبرد ن...
ادامه مطلب