پنج عامل تأثیرگذار در رشد مغز: ژنتیک، تحریک محیطی، تغذیه، استروئیدها و تراتوژن‌ها