هویت‌یابی در نوجوانان: آیا امروزه دشوارتر است؟ نظریه اریک اریکسون – نظریه مارسیا