هوش هیجانی: تعریف، توانایی ها، نتایج پژوهشها و ابزار‌های سنجش هوش هیجانی