مفهوم و نظریه‌های هوش – برخی مفروضه‌ها – بافت تاریخی – جنبه‌های کلی و خاص هوش