فراشناخت: شناخت درباره شناخت – دانش درباره راهبرد، تکالیف شناختی و خود