عوامل تأثیرگذار بر ماهیت اسنادهای موفقیت و شکست (تلاش، توانایی، شانس، دشواری‌تکلیف)