ذهن و روان انسان‌ها: تعریف، تاریخچه کوتاه و زیرشاخه‌های روانشناسی