تقویت حافظه: تمرکز توجه – اجتناب از مطالعه فشرده – سازمان‌دهی مطالب – استفاده از یادیارها و …