تفاوت‌های جنسیتی در هوش‌بهر- توانایی فضایی – مهارت‌های کلامی – تفاوت‌ها در کرانه‌های توزیع