تست استعدادیابی: مقیاس های کلامی و عملی، اجرا و نمره‌گذاری آزمون در مرکز جوانه رشد تبریز