با خودگویی یا صحبت‌باخود و تأثیر آن بر نگرش‌ها، احساسات، هیجان‌ها و رفتارهای ما